بازدید کننده گرامی

این سایت برای بازتاب هرگونه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در شهرها و کشورهای گوناگون راه اندازی شده است.

برای دیدن یا فرستادن عکس و فیلمهای مربوط به تظاهرات
 اینجا کلیک کنید

 

 

info@tazahorat.com